de architect van uw derde huid

voor particuliere* opdrachtgevers van DI-vers architecten is van toepassing de CR 2013.

Al onze werkzaamheden ten behoeve van particuliere opdrachtgevers worden uitsluitend uitgevoerd onder toepasselijkheid van de Consumentenregeling 2013

Rechtsverhouding consument - architect met daarin opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en een arbitraal beding, zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam onder nummer 109/2006.

Een exemplaar van de CR 2013 wordt bij de offerte kosteloos aan particuliere opdrachtgevers toegezonden.


* De definitie uit het Burgerlijk Wetboek is: ‘de natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf’.